Uvedomelá a inkluzívna komunita

Projekt podporený nadáciou Charles S. Mott Foundation prostredníctvom programu Global Challenges Local Solutions pod vedením Akadémie pre rozvoj filantropie v Poľsku.

Súčasný svet okrem vojnových konfliktov sužujú aj globálne ohrozenia, ako klimatické zmeny, chudoba, nezamestnanosť, neudržateľná výroba, nadmerná spotreba a ďalšie. Na odvrátenie, resp. eliminovanie týchto hrozieb bola členskými krajinami OSN prijatá v roku 2015 Agenda 2030 — Ciele udržateľného rozvoja, ktorá zahŕňa globálne výzvy pre ľudstvo opísané v 17 cieľoch trvalo udržateľného rozvoja.
Uvedomujeme si, že globálne výzvy nemožno dosiahnuť bez zapojenia miestnych iniciatív, akcií a miestnych zainteresovaných strán—komunitných nadácií, organizácií, úradov, podnikov atď.
Naša komunitná nadácia sa v rámci Agendy 2030 zameriava na cieľ č. 8—Dôstojná práca a ekonomický rast, konkrétne na oblasť Udržateľný cestovný ruch. Ten tvorí aj jednu z priorít Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bardejov.

V tejto oblasti je naším zámerom vygenerovať invenčné nápady s potenciálom rozvoja (lokálneho) turizmu, resp. ponúkajúce pracovné príležitosti v ňom. Zámer sme realizovali formou architektonického workshopu v Bardejove. Výsledkom workshopu sú kreatívne návrhy 5 zúčastnených architektov, projektantov a študentov architektúry, ktoré odhalili nevyužitý potenciál vybraných miest v meste a navrhli také funkčné využitie týchto verejných priestranstiev, ktoré zlepšia turizmus a zatraktívnia život obyvateľov mesta. Súťažné návrhy väčšinou zohľadňujú nízkonákladové investície na ich realizáciu a ekonomický prínos, resp. zvýšenie pracovných príležitostí. O tom, ktoré návrhy získajú najväčšiu podporu pre svoju realizáciu môžu hlasovať obyvatelia mesta v online hlasovaní. Mesto a komunitná nadácia budú najlepšie návrhy dlhodobo ponúkať potenciálnym investorom.

Elaboráty vytvorené v rámci Architektonického workshopu, ktorý sa konal 31.8.-3.9.2022, si môžete pozrieť tu:

Hlasovanie o najlepší architektonický návrh pre Bardejov je ukončené

1. Adam Dzamba — Za haťou- Bardejovské lido

Mestský areál vodných športov pre mladých i starých
Plocha za haťou v smere proti prúdu rieky je nevyužívaná roky a je ponechaná živlom. To je samo o sebe úplne v poriadku, nakoľko to prospieva životu v rieke a v jej okolí. Ako však vidieť budúcnosť tejto plochy, ak vieme, že treba pokračovať vo vodozádržných opatreniach a v ochrane mesta pred 100 a viacročnou vodou pri záplavách? Ako vidieť potenciál pretavený do realizácie tak, aby malo z využívania týchto plôch osoh čo najviac strán? Riešením je vybudovanie areálu vodných športov spolu s funkciou rekreácie pre nešportovcov
a tiež s funkciou ochrany mesta pred povodňami.
Návrh predpokladá s nasledujúcimi krokmi, ktoré budú nevyhnutné, aby zámer fungoval. Začať treba s podrobným výškopisným zmapovaním územia, ktoré nám určí možnosti dvihnutia hladiny Tople a tým pádom aj zadefinujeme celkovú plochu.
Na športový okruh pre potreby vodných športov je potrebná celková dĺžka 1km a viac. Tento je možné dosiahnuť-  viď výkres.
1) Nadstavanie existujúceho objektu hate. Prebudovanie hate je nevyhnutným krokom. (Či treba okrem toho vybudovať aj nové paralelné koryto pre vodné živočíchy určí ekologický prieskum.)
2) V niektorých úsekoch potrebné prehĺbenie koryta.
3) Na meandrovom ostrove v severozápadnej časti návrhu vybudovať exteriérovú saunu, ktorá bude fungovať na online rezervačný systém.
4) Terénne úpravy prevádzať zo stavebných odpadových navážok v okolí rieky.
5) Dovoz piesku a inštalácia pláží.
6) V prípade možnosti použitia fondov nastaviť renováciu betónovej plochy na južnej strane hate.
7) Na severe od hate vybudovať najprv dočasnú lodenicu, neskôr trvalú.
8) Drobný mobiliár a stanovište plavčíka by boli upravené neskôr.
Takto upravené nábrežie umožní regulovať hladinu rieky a tiež rozvoj športových aktivít, ktoré aktuálne v Bardejove nie sú možné.

2. Kristina Roman—Návrh informačného systému mesta Bardejov

Návrh informačného systému mesta Bardejov

„Žijeme vo vizuálnej dobe. Veci, ktorými sa obklopujeme, si vyberáme nielen podľa funkčnosti, ale aj podľa toho, či sa nám páčia. Každý z nás má svoje obľúbené pyžamo alebo svoju obľúbenú šálku, z ktorej pije ráno kávu. Každý z nás rozmýšľa, čo si oblečie na dôležité pracovné stretnutie, vo sviatočný deň alebo na výlet. Iný obrus máme na stole v bežné dni a iný na Vianoce. Je za tým prirodzená potreba. Dávame tak najavo svoju identitu a vkus. Jednoducho povieme, akí sme. Nejde o povrchnosť prístupu. Človeka a jeho identitu tvorí, samozrejme, komplexnejší súbor prvkov, než iba to, čo má oblečené. Vizuálna prezentácia je však podstatnou súčasťou dnešného sveta. Nemôžeme sa nad tým pohoršovať ani s tým bojovať. Vývoj sveta a technológií nezastavíme, a preto je dôležité tento fakt akceptovať a vedieť adekvátne na túto situáciu zareagovať.“

Martina Slováková

3. Miro Lakata - lokalita Vinbarg nad Zimným štadiónom

Lokalita Vinbarg nad Zimným štadiónom
Priestor ma v územnom pláne víziu lesoparku. V súčasnosti však slúži a spojnica – peší ťah pre obyvateľov sídliska Vinbarg k nábrežiu rieky Tople a do centra mesta. 
V lokalite je plánovaných viacero projektov: výstavba Bowlingovej haly, Regenerácia na sídlisku Vinbarg – 3. etapa, dostavba Zimného štadióna – zázemie. Nábrežie Tople sa tak viac približuje k pôvodnej myšlienke športovo-rekreačného areálu. Kde má prevládať zmysluplné rozloženie športovísk, doplnené občianskou vybavenosťou – dočasné ubytovanie a reštauračné zariadenia. 3. etapa Regenerácie sídliska prinesie k plavárni námestie športového charakteru – korčuľovanie, bicyklovanie, multifunkčné ihrisko, cvičiace stroje a spoločenský život. Pod Vinbargom je Zimný štadión, Tenisové kurty, squashová a bedmintonová hala, pripravuje sa bowlingová hala, cez rieku je dopravné a detské ihrisko, futbalová štadión a letné kúpalisko. V krátkom dosahu Športová hala. Chýba len logické previazanie týchto aktivít aby vytvárali jeden celok a nie množstvo roztrieštených častí. Prvým krokom by bolo doriešenie funkcie “Dubovky” – lesoparku. Definoval som základné nástupné body A-G. Hľadal som logické prepojenie týchto bodov a doplnenie o športové aktivity, ktoré by mohli zvýšiť hodnotu priestoru a doplniť to, čo zvyšné lokality nemôžu. “Dubovka” nemá byť len spojnicou medzi sídliskom a mestom, má vytvoriť samostatný celok. Určený na prechádzky pre rodiny s malými deťmi v blízkom dosahu sídliska. Dlhšie prechádzky poskytuje priestor lúk a lesov za kostolom a nábrežie Tople. Prudký svah má potenciál pre športy ako zjazdy na trial bikoch a šmýkačky. Šmýkačky som riešil v Bardejovských zásahoch v 2015. Ich zapojenie do návrhu je úplne reálne. Pre cyklistov som zvolil dve trasy. Jedna je čisto zjazdová a vzhľadom na prevýšenie a dĺžku bude slúžiť pre deti ako tréningová trať. Možno tú vyrastú nové nádeje tohto športu. Druhou je kombinácia cyklisti a peší, ktorá bude slúžiť pre zdatnejších aj na výstup hore. tu treba premyslieť vzťah chodci a cyklisti.
Pokračovaním regenerácie na sídlisku za použitia vodozádržných opatrení, je vytvorenie série kaskádových malých nádržiek, ktoré budú zvlhčovať prostredie v lesoparku.

4. Nadežda Ratková - Vinbarg - chodník nad Zimným štadiónom

5. Nadežda Ratkova - Vinbarg - park filantropov

6. Oxana Lema - Park filantropov - komunitný sad

PARK FILANTROPOV – KOMUNITNÝ SAD
Mierne svahovitá lúka pod sídliskom na Vinbargu. V terajšej situácii sa na nej nachádza zopár stromov a pretínajú ju naprieč rôzne vyšliapané chodníčky. Samotné umiestnenie zelene je v tejto časti mesta ,,na mieste“, ale chýba tomu možno práve len o niečo viac starostlivosti. Uvedený návrh poukazuje na možnosť vybudovania komunitného sadu, na ktorý by dohliadali zapojené komunity z priľahlého sídliska.
Bývanie v bytovom dome často ukracuje obyvateľov o kontakt so svojím prostredím aj o skúsenosť vlastniť sad priamo pri svojom domove. Takýmto spôsobom by im to záhrada umožnila. Návrh v sebe okrem vysadených stromov a ďalších rastlín zahŕňa zopár oddychových miest (lavičky) a altánok. Ten slúži na stretávanie komunity zo sídliska počas práce v sade, ale aj vo voľnom čase. Návrh toleruje členitosť lúky a náročnejšie funkcie sú umiestnené, kde to terén dovoľuje. Strmé chodníky sú spevnené a umožňujú viaceré prechody.
V niektorých miestach sadu sa nachádzajú nádrže dažďovej vody, určené na zavlažovanie. V pláne je zaznačená aj zaujímavá predstava, že by sa takýto sad rozšíril aj ďalej do okolia sídliska.

7. Oxana Lema - Prechádzka krajinou- zážitkový chodník- hať

PRECHÁDZKA KRAJINOU – ZÁŽITKOVÝ CHODNÍK – HAŤ
Návrh pozostáva zo systému chodníčkov pretínajúci rieku a močaristé oblasti v krajine. Cieľom tohto návrhu je umožniť bezpečný prístup do prírody, objavovanie fauny a flóry, oddych turistov, cykloturistov aj obyvateľom Bardejova. Návrh taktiež zahŕňa prvky na sedenie (lavičky) voľne umiestnené v krajine a úpravu vybraných častí brehu rieky na nábrežie. Úprava brehu predstavuje stupňovité spevnenie okraju rieky, ktoré môže slúžiť návštevníkom na pobyt pri rieke a umožňuje jednoduchší prístup. Návrh zasahuje do krajiny, ale nie s cieľom pretvoriť ju. Rešpektuje jej ,,divokosť“ a krásu, ktorá naďalej ostáva hlavnou atrakciou. Po čase splynie s prírodou navôkol.
Referenčnými príkladmi môžu byť promenáda na Železnej studničke, Náučný chodník Oborín, Korzo Zálesie a pod. Podobným spôsobom by bolo možné rieku Topľa sprístupniť aj ďalej smerom k mestu. Je to aj príjemná lokalita na umiestnenie autokempingu.

8. Oxana Lema — Výhľady na mesto- miradouro

9. Oxana Lema - zabudnuté kláštorisko - pustovňa

ZABUDNUTÉ– KLÁŠTORISKO – PUSTOVŇA
Vykopávky stredovekého kláštora sa nachádzajú v lese na menšej čistinke neďaleko Floriho chaty . Oblasť bola vyrúbaná kvôli archeologickým prieskumom, ktoré tu pred pár rokmi prebiehali. Momentálne sa tu nachádza jeden prístrešok a ohnisko na opekanie. Návrh má za cieľ vytvoriť miesto, ktoré by vedelo ponúknuť návštevníkom viac priestoru na piknik a podobne. Takýmto spôsobom by oslovilo nielen rodinné zoskupenia ale aj väčšie skupinové stretnutia (napr. školské). Zaujímavé je tiež pracovať so samotnou témou histórie a začleniť do programu aj samotné ,,pozostatky“ bývalého kláštora. V návrhu je ústrednou hmotou objekt alebo umelecká inštalácia, ktorá by mohla určitým spôsobom odkazovať alebo poukazovať skutočnosti spojené s históriou pustovne a zároveň mať aj pridanú hodnotu. Forma objektu bola vybraná len ako ilustrácia (veža).

Lokalita kláštoriska sa nachádza neďaleko trasy Bardejov-kúpele-Mníchovský potok, ktorá má potenciál v budúcnosti stať sa okružnou trasou pre peších a cyklistov. Vďaka svojej pozície by mohla spĺňať funkciu jednej zo zastávok na tejto trase už s presne danou funkčnou náplňou.