Mladí filantropi

Otvorená výzva Mladých filantropov!

Skupina mladých filantropov pod záštitou Komunitnej nadácie Bardejov vyhlasuje grantový program, ktorým chce podporiť mladých vo veku od 14 – 30 rokov.  Grant je finančný príspevok, ktorý Ti poskytneme na konkrétny nápad.

Ciele programu:

 • aktivizovať mladých, povzbudzovať ich a viesť k aktívnemu záujmu o svoje okolie a dianie v ňom
 • zapojiť ich do riešenia problémov, ktoré ich trápia, a ktoré vedia vyriešiť
 • podporiť aktivity, ktoré zlepšia ich život a tiež život nás všetkých
 • rozvíjať tvorivosť, originalitu, nápaditosť
 • dať šancu tým, ktorí ešte nemali možnosť ukázať, čo vedia
 • dať príležitosť tým, ktorí pochádzajú zo sociálne/ ekonomicky znevýhodneného prostredia
 • byť realizovaný na území mesta Bardejov, prípadne jeho mestských častiach a širšieho okolia
 • zapojiť širšiu skupinu / komunitu ľudí
 • podporiť nápady zlepšujúce životné prostredie
 • rozvíjať v komunite medzigeneračné vzťahy
 • podporovať mladých v upevňovaní medzigeneračných vzťahov
 • rozvoj kritického myslenia a boj proti dezinformáciám

Dokedy musíš stihnúť podať projekt?

14.apríla 2023

Kedy musíš stihnúť projekt zrealizovať?

1.máj – 30. október 2023

Ako požiadaš o grant?

Musíš predložiť úplne vyplnený formulár „Žiadosť o udelenie grantu“ a požadované prílohy v tlačenej podobe do kancelárie Komunitnej nadácie Bardejov. Druhú kópiu (v elektronickej podobe) je potrebné zaslať na náš email.

Podmienkou zaradenia projektu do hodnotenia je minimálne jedna osobná konzultácia, ktorú je možné dohodnúť prostredníctvom 

e-mailu: mfbardejov@gmail.com .

Detailnejšie podmienky nájdete vo VÝZVE

Žiadosť o grant na stiahnutie.

Mladí filantropi je inovatívny grantový program, inšpirovaný medzinárodným modelom YouthBank, ktorý spravujú mladí ľudia. Na Slovensku je program realizovaný pod hlavičkou Asociácie komunitných nadácií Slovenska v členských nadáciách.

Cieľom programu je rozvíjať filantropiu a dobrovoľníctvo medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity v ktorej žijú, podporiť talent a zaujímavé nápady mladých ľudí.
Program realizujú mladí ľudia pre mladých ľudí, komunitné nadácie zastrešujú program administratívne, poskytujú mladým filantropom svoje know – how, poradenstvo a technickú podporu. V rámci programu sú vyškolené mládežnícke tímy pod vedením komunitných nadácií.

Skupinu Mladých filantropov v Bardejove  tvoria prevažne študenti a študentky stredných škôl, ktorí sa rozhodli aktívne zapájať do pozitívnych zmien prostredia, v ktorom žijú.  Ich hlavnou činnosťou je spravovanie vlastného grantového programu “Mladí filantropi” – určený pre mladých ľudí od 14 do 30 rokov, ktorí majú chuť a nápad, ako spestriť život mladých ľudí v Bardejove, no nemajú na to dostatok financií.

Čo robí mladý filantrop?

 • Oživuje dianie vo svojom okolí / meste
 • Realizuje svoje kreatívne nápady do pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom žije
 • Spravuje grantový program – Mladí filantropi pre svojich rovesníkov (od 14 do 30 rokov), ktorí majú prostredníctvom neho možnosť získať finančnú podporu na realizáciu svojich nápadov
 • Pracuje v tíme s ďalšími mladými ľuďmi
 • Vytvára a organizuje fundraisingové aktivity, píše tlačové správy, tvorí plagáty, monitoruje podporené projekty, zúčastňuje sa na rôznych aktivitách komunitnej nadácie a pod.

Aké výhody má členstvo v skupine Mladých filantropov?

 • Priestor a podpora realizácie vlastných nápadov a nápadov ďalších aktívnych mladých ľudí
 • Účasť na neformálnom vzdelávaní – Fundraising, komunikácia, správa grantových programov, rozvoj komunity
 • Účasť na lokálnych aktivitách aj medzinárodných projektoch Komunitnej nadácie Bardejov
 • Oficiálny status dobrovoľníka komunitnej nadácie
 • Prax v neziskovej organizácii / mimovládnom sektore
 • Nové skúsenosti a kontakty
 • Rozvoj komunikačných zručností a práca s médiami
 • Neoceniteľný pocit z aktívneho prístupu k svojmu okoliu 🙂

Členky skupiny Mladí filantropi:
Ema Teniková, Tatiana Balaščáková, Viktória Majirská, Zuzana Pasternaková, Denisa Petrová, Alexandra Klimová, Dominika Balentová, Karin Gmitterová, Karin Jurkuvová, Nina Sobeková, Romana Tomášková, Sophia Dinis, Zuzana Hijová, Zuzana Iľková

Program Mladí filantropi je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.