Grantové programy

Svoje projekty v rámci uvedených grantových programov môžu predkladať neformálne skupiny občanov aj rôzne neziskové organizácie prostredníctvom elektronického systému egrant. Podmienkou ich prijatia je aspoň 1 osobná konzultácia v našej kancelárii na Radničnom námestí 21.

Aktuálne výzvy

Všetky grantové programy KNBJ

Čistý Bardejov

Cieľom grantového programu je podpora:

 1. akýchkoľvek občianskych aktivít, zameraných na skvalitnenie životného prostredia v mieste bydliska, verejných priestranstiev a v okolí objektov organizácií,
 2. aktivít, aj podnikateľských, ktoré podstatne znížia tvorbu odpadov prostredníctvom
  prevencie, znižovania, recyklácie a opätovného použitia.

Žiadateľ môže získať grant do výšky 800 € , pričom prispieva min. 10% priamych finančných nákladov a 20% nefinančných nákladov z rozpočtu projektu. 

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: I. kolo – marec 2024, II. kolo – október 2024

Deti a mládež

Program je zameraný na aktívne a tvorivé využívanie voľného času detí a mládeže.

Podporuje klubovú a krúžkovú činnosť, podnecovanie tvorivosti, prehlbovanie tolerancie a výchovy k demokratickým hodnotám. Maximálna výška grantu je  600 €  a vlastné vklady žiadateľa predstavujú minimálne 15% rozpočtu projektu.

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: I. kolo – marec 2024, II. kolo – október 2024

Seniori

Cieľom programu je podpora aktívneho starnutia ľudí na starobnom dôchodku a ich aktívneho zapájania sa do verejného života v oblastiach, ktoré prispejú k zlepšovaniu ich duševného a fyzického zdravia, napomôžu zlepšeniu dobrých medziľudských/ susedských vzťahov v rôznych častiach mesta, prispejú k medzigeneračnému dialógu v meste, odovzdávanie skúsenosti mladšej generácie, spoločné debaty s mladšou generáciou na spoločenské témy, vzájomné vzdelávanie sa a pod.).

Maximálna výška grantu je 500 €. Spolufinancovanie žiadateľom je minimálne vo výške 10% rozpočtu projektu.

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: I. kolo – marec 2024, II. kolo – október 2024

A(tra)ktívny Bardejov

Cieľom programu je podpora občianskych aktivít prispievajúcich k výraznejším zmenám v meste zatraktívňujúcim a skvalitňujúcim život obyvateľov Bardejova. Program podporuje aktivity, ktoré zaktivizujú obyvateľov mesta alebo jeho časti k spoločnej realizácii projektu, výsledkom ktorého bude pozitívnejší prístup k svojej komunite, resp. k  súčasným globálnym výzvam a kvalitatívna zmena v ich živote, predovšetkým v:

– spoločnom trávení voľného času s ostatnými členmi komunity (sídliska, mestskej časti a pod.), so svojimi rovesníkmi, resp. ďalšími spoluobčanmi mesta,
– aktívnejšom prístupe obyvateľov mesta, resp. jeho časti k miestnemu verejnému životu, darcovstvu a filantropii,
aktívnejšom prístupe obyvateľov mesta, resp. jeho časti ku  globálnym problémom súčasného sveta a ich riešeniu na lokálnej úrovni, predovšetkým v oblastiach:
a) pestovanie, spracovanie a tvorba lokálnych produktov, uľahčovanie začínajúcim podnikateľom na trh,
b) tvorba ďalších/nových služieb podporujúcich miestny rozvoj cestovného ruchu
– rozšírení rozmanitosti doterajšieho života obyvateľov mesta alebo určitej skupiny obyvateľov v kultúrnej, spoločenskej, environmentálnej i sociálnej oblasti.

Maximálna výška takto získaného grantu nie je obmedzená. Minimálna výška grantu, o ktorý sa môže žiadateľ uchádzať v tomto grantovom programe je 500 eur.

Trvanie jednotlivých projektov: max. 7 mesiacov od podpísania zmluvy o pridelení grantu. 

Klub darcov

Program sa zameriava na podporu občianskych aktivít, ktoré prispejú k zlepšeniu medziľudských / susedských vzťahov obyvateľov mesta, prispejú k posilneniu miestnej demokracie, alebo zveľaďujú vnútorné či vonkajšie priestory, ktoré môžu slúžiť na verejne prospešné aktivity. Žiadateľ môže získať grant do výšky 1000 € (formou tzv. live fundingu môže žiadateľ získať navýšenie grantu). Spolufinancovanie projektu je vo výške 10 % zo schválenej sumy.
Výnimočnosť tohto grantového programu spočíva v krátkych osobných prezentáciách žiadateľov priamo pred hodnotiacou komisiou, ktorú tvoria členovia Klubu darcov.
 
Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: august 2024

Rýchle granty

Cieľom programu je podpora akýchkoľvek občianskych, vzdelávacích a kultúrnych aktivít, ktoré si svojou povahou vyžadujú operatívne finančné zdroje.
Podpora jedného projektu je obmedzená finančnou čiastkou max. 400,- €, pričom jednej organizácii môže byť poskytnutý grant najviac raz za obdobie dvoch rokov. Spoluúčasť min. 50% z projektu.

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: priebežne

Krajšie školy

Východiskom programu je myšlienka skrášľovania a zveľaďovania prostredia škôl tak, aby sa v ňom žiaci cítili dobre a zároveň ich toto prostredie podnecovalo k tvorivému procesu. Program podporuje úpravu školských dvorov, zelených plôch v školských areáloch, ihrísk, exteriérových ekoučební a vytváranie vonkajších priestorov určených pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity detí. Partnerom programu je spoločnosť TeHo Bardejov, s.r.o.
Maximálna výška grantu je 600 €. Spolufinancovanie žiadateľom je minimálne vo výške 10% rozpočtu projektu.

Mladí filantropi

Skupina mladých filantropov pod záštitou Komunitnej nadácie Bardejov spravuje vlastný grantový program, ktorým chce podporiť mladých vo veku od 14 – 30 rokov. 

Ciele programu:

 • aktivizovať mladých, povzbudzovať ich k činnosti a podporovať ich nápady
 • viesť ich k aktívnemu záujmu o svoje okolie a dianie v ňom
 • zapojiť ich do riešenia problémov, ktoré ich trápia a ktoré vedia vyriešiť
 • podporiť aktivity, ktoré zlepšia život nás všetkých
 • rozvíjať tvorivosť, originalitu, nápaditosť
 • dať šancu tým, ktorí ešte nemali možnosť ukázať, čo vedia
 • dať príležitosť tým, ktorí pochádzajú zo sociálne/ ekonomicky znevýhodneného prostredia
 • byť realizovaný na území mesta Bardejov, prípadne jeho mestských častiach
 • zapojiť širšiu skupinu / komunitu ľudí
 • podporiť nápady zlepšujúce životné prostredie
 • rozvíjať v komunite medzigeneračné vzťahy

Viac o tomto grantovom a dobrovoľníckom programe nájdete na https://knbj.sk/mladi-filantropi/

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: apríl 2024