Podporené projekty

Projekty podporené v roku 2022

Program DETI A MLÁDEŽ

Projekt č.1/1/2022
Názov: Mihaľovský plamienok
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Iveta Ždiľová

Aktivizovať deti a mládež vo veku 8-15 rokov k dobrovoľníctvu a vytvoriť podmienky pre ich zdravý rast a vývoj so zmyslom k ochrane zdravia, prírody a majetku sa rozhodla realizovať neformálna skupina v z. Ivety Ždiľovej. Projektom sa obnovila tradícia dobrovoľných hasičov na Mihaľove cez vytvorenie družstva mladých dobrovoľných hasičov. Do projektu sa zapojilo DZH BJ a rodičov detí na Mihaľove. Pomocnú ruku podalo aj miestne OZ Bardejov-Mihaľov.

Projekt č.2/1/2022

Názov: Tradíciami bližšie k sebe
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Eva Adamišinová

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie medzigeneračného prepojenia medzi mladými ľuďmi – žiakmi školy Gymnázia L. Stoeckela a seniormi umiestnenými v sociálnom a ošetrovateľskom zariadení In Vita v Zborove. Je dôležité rozvíjať a upevňovať intersociálne, komunikačné, organizačné i umelecké zručnosti a spôsobilosti vedúce k prosociálnemu správaniu a konaniu. Týmto im dávame najavo, že sme na starkých nezabudli a neostali na okraji záujmu.

Projekt č.3/1/2022
Názov: TV_GLS_Multimédium
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Richard Vasilega

K občianskemu aktivizmu mladých ľudí, ktorý vedie k posilneniu ich demokratického a právneho vedomia i zdravého patriotizmu sa rozhodla prispieť neformálna skupina v z. Richarda Vasilegu.
Prostredníctvom aktivít realizovaných žiakmi v záujmovom útvare Školská televízia TV GLS, ktorými podporili aktívne trávenie voľného času vyplneného vhodnými mimoškolskými aktivitami. Vytvorili tak študentom možnosť pre realizáciu aktivít v rámci dobrovoľníctva nielen v škole, ale aj v meste Bardejov. Nadobudnutými spôsobilosťami žiakov prispeli k zvýšeniu možnosti ich uplatnenia v živote a na trhu práce. Multimediálny a interkultúrny rozmer projektu prispel nielen k propagácii školy, ale aj nášho mesta.

Program ČISTÝ BARDEJOV

Projekt č.1/1/2022
Názov: Revitalizácia detského ihriska na ul. Pod Šibeňou horou
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Ing. Marek Hudák, MBA

Cieľom tohto projektu bola revitalizácia verejného priestranstva v podobe vybudovania detského ihriska Pod Šibeňou horou, ktoré už javilo známky opotrebenia hracích prvkov. Prostredníctvom toho sa zvýšil komfort a bezpečnosť pri využívaní ihriska a zakúpila sa ďalšia lavička pre rodičov, ktorí ho navštevujú spolu s ich ratolesťami.

Projekt č.2/1/2022
Názov: Dostaňme odpad z hláv
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Denisa Petrová

Projekt s názvom Dostaňme odpad z hláv za pomoci kritického myslenia upriamil pozornosť mladých ľudí na dôležitosť environmentálnej výchovy v procese vzdelávania a viedol ich k trvalo udržateľnému rozvoju našej spoločnosti, k úcte i ochrane životného prostredia. Aktívny prístup k eko-témam, nielen myslieť bezodpadovo, ale aj konať je veľmi dôležitý pre mladých ľudí, ktorí raz budú tvoriť našu budúcnosť aby pochopili, že ekológia a aktivizácia sa stali nevyhnutnou súčasťou našich dní.
Zaujímavým podaním jednotlivých tém, cez reflexiu sa upevnilo formovanie pozitívnych postojov, ktoré budú viesť k uvedomeniu si zodpovednosti za našu budúcnosť.

Projekt č.3/1/2022
Názov: Zútulnenie nádvoria pred Baštou
Žiadateľ: Different – o.z.

Projektom s názvom Zútulnenie nádvoria pre Baštou občianske združenie Different prispelo k zveľadeniu priestoru pred Baštou, ktorý je prístupný pre verejnosť. Inštaláciou ďalších živých kvetov a rastlín v prenosných kvetináčoch, vrátane solárneho osvetlenia a pieskoviska pre deti, to všetko prispelo k skrášleniu a spríjemneniu prostredia na nádvorí. Baštu – kultúrno-komunitné centrum navštevuje aj veľa mladých rodín s deťmi a práve pre nich došlo k vytvoreniu viacerých možností trávenia aktívneho voľného času aj v exteriéri Bašty.

Projekt č.4/1/2022
Názov: Zastávka v čase
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Jakub Boruv

Každá časť mesta má svoje dejiny, ktoré sú zatienené dejinami historického centra. Cieľom tohto projektu bolo zlepšenie prostredia zastávok MHD v Bardejove a posilnenie vzťahu obyvateľov mesta k okrajovým častiam v perspektíve vnímania prostredia v kontexte dejín. Zároveň mal za úlohu zvýšiť hrdosť obyvateľov na lokalitu, v ktorej žijú. V rámci projektu sa nainštalovali veľkoplošné historické fotografie na vybrané zastávky v meste.

Program SENIORI

Projekt č.1/2022 – vrátený grant

Projekt č.2/2022
Názov: Mestská petangová súťaž pre seniorov
Žiadateľ: Centrum sociálnych služieb

Hlavnou motiváciou pre zorganizovanie tejto športovej udalosti bolo eliminovať sociálnu izoláciu medzi seniormi, obnoviť a podporovať duševnú a fyzickú rovnováhu v ich živote. Udržiavanie a budovanie vzťahov s druhým človekom patrí k základným prejavom citových väzieb každého človeka. Hlavným cieľom predpokladaného projektu bola Mestská petangová súťaž pre seniorov zo sociálnych zariadení na území aj mimo Bardejova.

Projekt č.3/2022
Názov: Rovesníci – sila spolupatričnosti
Žiadateľ: Jednota dôchodcov Slovenska – základná organizácia Smilno

Obnova a udržanie spoločenského kontaktu, prirodzený ľudský medzigeneračný aj generačný dialóg, ktorý sa počas pandémie zo života akosi vytratil, posilňovanie a rozvoj kognitívnych a psychosociálnych zručností, to všetko bolo cieľom projektu s názvom Rovesníci – sila
spolupatričnosti. Dôraz sa kládol aj na podporu fyzického a duševného zdravia skupiny, ktorá má k sebe blízko názorovo aj hodnotovo v naplnení, rešpektovaní pri vzájomnej pomoci v jeseni života seniorov.

Program ATRAKTÍVNY BARDEJOV

Projekt č.1/2022
Názov: Hrad Zborov – obnova a kultúrne podujatie v roku 2022
Žiadateľ: Združenie na záchranu Zborovského hradu

Zborovský hrad ponúka veľkú príležitosť na vytvorenie oddychového a turistického miesta pre širokú verejnosť v Bardejovskom okrese. Projekt sa snažil skĺbiť opravu časti hradu za účelom vzniku bezpečného výletného miesta, a ponúknuť verejnosti kultúrny program na treťom historickom nádvorí hradu počas letných mesiacov “LETO NA HRADE” podľa zdravotnej situácie v regióne. V projekte sa združenie sústredilo taktiež na pokračovanie rekonštrukčných prác.

Projekt č.2/2022
Názov: Predškoláci do vody!
Žiadateľ: Plavecká škôlka Bardejov o.z.

Svoje praktické skúsenosti a zručnosti v súvislosti s plávaním detí v predškolskom veku sa rozhodlo uviesť do praxe priamo u nás v meste občianske združenie Plavecká škôlka. Zároveň túto nádhernú aktivitu plnú smiechu a radosti z vody, ktorá vytvára veľa pekných zážitkov, povýšilo na súbežné vzdelávanie rodičov.

Tento projekt tak prispel k vytvoreniu komunitnej skupinu ľudí, ktorí sa zaujímajú o šport – konkrétne plávanie, podmienok pre zlepšenie ich zdravia a rozvoja ľudí, ktorí majú záujem robiť niečo inak a hlavne učiť sa.

Program RÝCHLE GRANTY - DOBRÍ SUSEDIA

Projekt č. 1/2022 PRG-DS
Názov: Slovenčina pre Ukrajincov
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Peter Evin

Hlavným cieľom projektu bola pomoc Ukrajincom, ktorí sa výučbou slovenského jazyka dokážu ľahšie adaptovať v našom meste (pracovné prostredie, spoločenské postavenie, komunikácia s úradmi, inštitúciami, miestnymi obyvateľmi, získanie sebadôvery, vnútornej istoty …).

Projekt č. 2/2022 PRG-DS
Názov: Spoločná pomoc pre vojnových utečencov
Žiadateľ: OZ Dobrá MyšLienka

Hlavným cieľom projektu bola potravinová a materiálna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny, ktorí sa usadili v našom regióne. Usporiadaním potravinových a materiálnych zbierok, oslovovaním potenciálnych sponzorov a vytvorením trvalejšieho jedného zberného a výdajného miesta pomoci sme pomohli utečencom, ktorí sa vyskytli v hmotnej núdzi.

Projekt č. 3/2022 PRG-DS
Názov: Jazykový kurz pre odídencov
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Vojtech Exner

Hlavným prostriedkom projektu bolo zlepšenie jazykových zručností slovenského jazyka u odídencov z Ukrajiny. Cieľovou skupinou boli odídenci z Ukrajiny. Spolupracovali sme s kvalifikovanými učiteľmi a lektormi slovenského a ukrajinského jazyka. Zlepšili sme jazykové zručnosti slovenského jazyka u odídencov. Lektori slovenského jazyka majú kvalifikáciu – vysoká škola, filozofická fakulta, odbor slovenský jazyk.

Projekt č. 4/2022 PRG-DS
Názov: Piknik v parku – пікнік у парку
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Peter Štalmach

Zámerom tohto projektu bolo prepojiť miestne obyvateľstvo a odídencov pochádzajúcich z Ukrajiny, ktorá sa nachádza v pretrávajúcom vojenskom konflikte. Projekt bol určený pre bardejovskú a ukrajinskú komunitu u nás kde sa pletené košíky s jedlom, stali symbolom spojenia ukrajinských a slovenských rodín. Piknik sa konal v Kláštornom parku za účasti hudobného hosťa, čo prispelo k vytvoreniu príjemnej atmosféry pri vzájomnom nadväzovaní vzťahov.

Projekt č. 5/2022 PRG-DS
Názov: Hukot chladničiek s mrazničkou spríjemňuje životy
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Paula Jančošeková

Zlepšiť kvalitu života, skvalitniť nutrične vyváženú stravu a predchádzať chorobám zo zlého skladovania potravín si dala za cieľ vo svojom projekte neformálna skupina v z. s Paulou Jančošekovou. Zároveň sa tak podporila spokojnosť, zdravie žien a detí z Ukrajiny, ktoré utiekli pred vojnou a bývali na internáte Strednej odbornej školy hotelierstva a služieb J. Andraščíka, v Bardejove.

Projekt č.6/2022 PRG-DS
Názov: Spolu to zvládneme
Žiadateľ: Plavecká škôlka Bardejov o.z.

Na spríjemnení pobytu deťom, ktoré museli opustiť svoje domovy a našli dočasné útočisko práve v našom meste sa podieľalo občianske združenie Plavecká škôlka Bardejov vo forme športovo-zábavného podujatia s názvom Spolu to zvládneme. Spoločnosť ukrajinským deťom robili slovenské deti zo sociálne slabších rodín. Cieľom projektu bolo zaplniť deťom voľný čas počas prázdnin zorganizovaním týždenného plaveckého výcviku, kde si mohli zašportovať a navzájom sa spoznať.

Program RÝCHLE GRANTY

Projekt č. 1/2022 PRG
Názov: Béla Kelér – Maestro z Bardejova
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení MgA. Pavel Burdych, PhD.

Zámerom projektu bolo napísanie a vydanie dvojjazyčnej slovensko-anglickej knihy Béla Kéler –maestro z Bardejova s dvomi rozsiahlymi časťami a to podrobným životopisom skladateľa a sumarizáciou dostupných Kélerových diel. Zároveň tak oboznámiť čo najväčší počet čitateľov u nás i v zahraničí. Prvá časť bola venovaná skladateľovej biografii a druhá jeho dielu. Cieľovou skupinou projektu boli slovenskí i zahraniční muzikológovia, vedci, interpreti, poslucháči i priaznivci klasickej hudby.

Projekt č. 2/2022 PRG
Názov: Spoznávajme spoločne korene Európy – pokračovanie
Žiadateľ: Iuvenesfond, n.f. GLS

Cieľom tohto projektu bolo podporiť multikultúrne a interkultúrne spolužitie občanov spoločnej Európy cez  vzájomne spoznávanie ich histórie, kultúr, zvykov a spôsobov vzdelávania. Čo výrazne prispelo k zlepšovaniu a rozvíjaniu komunikačných, jazykových, interpersonálnych, prezenčných zručnosti zúčastnených študentov, zároveň im ukázalo a dalo možnosť vyskúšať si život v inej krajine, v rôznych komunitách, zvýšiť možnosť ich uplatnenia v živote, na trhu práce.  Multikultúrny
a interkultúrny rozmer prispel tiež k propagácii nášho mesta. Tieto ciele podarilo naplniť prostredníctvom slovensko-poľsko – nemeckej študentskej výmeny v spolupráci s našim partnerským mestom Unna v Nemecku.

Program MLADÍ FILANTROPI

Projekt č. 1/2022 MF
Názov: Hudobná skupina Mladí Pirušovci
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Jána Kotlarika

Sme partia kamarátov, ktorých spája láska k hudbe a spevu, máme spoločné záujmy, stretávame sa na spoločných skúškach, hráme na malých akciách – komunitných, rodinných, spoločenských.

Chceme pozdvihnúť kultúrny život komunity v mestskej časti Poštárka.
Tento cieľ chceme dosiahnuť dokúpením časti ozvučovacej techniky pre našu hudobnú skupinu. Hudobné nástroje máme svoje vlastné.

Projekt č. 2/2022 MF
Názov: Noc pod hviezdami
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Sarah Goboňovej

„Noc pod hviezdami“ je názov plesu pre mladých Bardejovčanov, ktorí chcú zažiť večer plný zábavy so svojimi kamarátmi, poprípade chcú spoznať nových ľudí a zabaviť sa s nimi.

Zorganizovanie plesu je dôležité najmä po dlhej dobe, ktorú sme strávili za počítačmi vo svojich izbách, odlúčení od ľudí. Večer by ponúkal priestor opätovnému stretnutiu väčšieho množstva ľudí, čo prispieva k socializácii mladých ľudí.

Projekt č. 3/2022 MF
Názov: „S hudbou je svet krajší“ – Muzikaklub GLS
Žiadateľ: Iuvenesfond, n.f. GLS

V rámci nášho projektu by sme chceli zakúpiť nové pomôcky a hudobné nástroje, ktoré sú v našom „muzikaklube“ v zlom stave/ chýbajú úplne. Pre náš ďalší rozvoj je potrebné a nevyhnutné doplniť našu nástrojovú zbierku o nové gitary a cajon a tiež ďalšie hudobné inštrumenty, ktoré sú pre našich členov potrebné. Našim hlavným cieľom je teda naďalej efektívne využívať a ďalej rozvíjať a podporovať talenty nadaných žiakov nášho gymnázia, myslíme si, že Muzikaklub ako krúžok na našej škole je jeden zo spôsobov aktívneho trávenia voľného času, zaujímavá mimoškolská aktivita, rozvíja naše zručnosti, záľuby.

Projekt č. 4/2022 MF
Názov: Ostrov kultúry GLS
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Bruna Milého

Našim projektom by sme chceli upraviť a zdigitalizovať vstupný vestibul školy, ktorý bude slúžiť pre žiakov, rodičov a návštevníkov školy (t. j. obyvateľov mesta) ako zdroj informácií o kultúrnych podujatiach nielen na Gymnáziu L. Stöckela, aj v našom meste Bardejov. Ide o modernizovaný a atraktívny spôsob podávania informácií hlavne mladým ľuďom. Naším hlavným cieľom je vytvorenie info-pointu s QR kódmi, ktoré sa dajú rýchlo naskenovaťa promptne sa tak získavajú najaktuálnejšie informácie o kultúrnom dianí v škole i v meste.Info-point bude mať svoj stanovený (stále aktualizovaný) obsah, odkazy a navigácie. Považujeme za nevyhnutné „kráčať s dobou“ a vytlačené/vylepené plagáty o podujatiach nahradiť ekologickejším  a promptným smart riešením – QR kódmi.

Projekty podporené v roku 2021

Program ATRAKTÍVNY BARDEJOV

Projekt č. 1/2021 AB
Názov: Hrad Zborov – obnova a kultúrne podujatia v roku 2021
Žiadateľ: Združenie na záchranu Zborovského hradu
Vytvorenie bezpečnejšieho oddychového a turistického miesta pre širokú verejnosť v Bardejovskom okrese a postupná obnova nášho kultúrneho dedičstva v našom regióne.
1. Rekonštrukcia atiky polygonálnej bašty v mieste turistickej trasy okolo hradu,
2. Pozitívna ukážka záchrany pamiatky,
3. Kultúrny program LETO NA HRADE pre širokú verejnosť k 12.výročiu obnovy Hradu Zborov.

Projekt č. 2/2021 AB
Názov: Bašta mobility
Žiadateľ: Different – občianske združenie
Dobudovanie toalety pre imobilných návštevníkov Kultúrno-komunitného centra Bašta na
prízemí. Táto rekonštrukcia má svoje špecifiká na nákup a použitie vhodnej sanity a materiálov.
V rámci projektu je aj nákup praktických a funkčných stojanov na bicykle, ktoré umiestnime
v priestore pred Baštou.

Program RÝCHLE GRANTY

Projekt č.1/2021 PRG
Názov: Kaleido voices – workshop zborového spevu
Žiadateľ: O.z. Kaleido

Hlavným cieľom je podchytiť deti Bardejova a jeho okolia so záujmom o spev, zoznámiť ich so
základmi fungovania zborového telesa a nadchnúť ich pre tento žáner s myšlienkou naďalej
rozvíjať vzniknutý potenciál.

Projekt č.2/2021 PRG

Názov: Umenie spája – exteriérová výstava umelcov v Bardejove

Žiadateľ: Neformálna skupina Bardejovízie.sk

Obohatiť kultúrny život v meste v čase pandémie a prepájať miestnych umelcov, ktorí žijú
v čase pandémie v izolácii. Týmto spôsobom zároveň chceme spojiť komunitu umelcov
v Bardejove k spoločnému projektu v čase, keď z dôvodu protipandemických opatrení sa
oslabuje spoločenská interakcia medzi občanmi navzájom, oslabuje sa aj komunitný život
v meste a zároveň sa vplyvom sociálnych médií prehlbujú konfrontačné postoje vo
vnútri spoločnosti. Umenie spája.

Podporené projekty priebežne dopĺňame.

O aktivitách a projektoch, ktoré sme podporili v minulosti sa viac dozviete v našich Ročných správach.