Podporené projekty

Projekty podporené v roku 2022

Program RÝCHLE GRANTY - DOBRÍ SUSEDIA

Projekt č. 1/2022 PRG-DS
Názov: Slovenčina pre Ukrajincov
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Peter Evin

Hlavným cieľom projektu je pomoc Ukrajincom, ktorí sa výučbou slovenského jazyka dokážu ľahšie adaptovať v našom meste (pracovné prostredie, spoločenské postavenie, komunikácia s úradmi, inštitúciami, miestnymi obyvateľmi, získanie sebadôvery, vnútornej istoty …).

Projekt č. 2/2022 PRG-DS
Názov: Spoločná pomoc pre vojnových utečencov
Žiadateľ: OZ Dobrá MyšLienka

Hlavným cieľom projektu je potravinová a materiálna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny, ktorí sa usadili v našom regióne. Usporiadaním potravinových a materiálnych zbierok, oslovovaním potenciálnych sponzorov a vytvorením trvalejšieho jedného zberného a výdajného miesta pomoci, chceme pomôcť utečencom, ktorí sa vyskytli v hmotnej núdzi.

Projekt č. 3/2022 PRG-DS
Názov: Jazykový kurz pre odídencov
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Vojtech Exner

Hlavným prostriedkom projektu je zlepšenie jazykových zručností slovenského jazyka u odídencov z Ukrajiny. Cieľovou skupinou sú teda odídenci z Ukrajiny. Budeme spolupracovať s kvalifikovanými učiteľmi a lektormi slovenského a ukrajinského jazyka. Chceme zlepšiť jazykové zručnosti slovenského jazyka u odídencov. Plus spoznať kultúrne zvyky na Slovensku. Lektori slovenského jazyka majú kvalifikáciu – vysoká škola, filozofická fakulta, odbor slovenský jazyk.

Projekt č. 4/2022 PRG-DS
Názov: Piknik v parku – пікнік у парку
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Peter Štalmach

Zámerom projektu je spojiť miestne obyvateľstvo a komunitu odídencov pochádzajúcej z Ukrajiny. Projekt je určený pre Bardejovskú a Ukrajinskú komunitu u nás. Chceme to urobiť tak, že z poskytnutých finančných zdrojov zakúpime pletené košíky, ktoré budú  symbolom spojenia ukrajinských a slovenských rodín. 

Projekt č. 5/2022 PRG-DS
Názov: Hukot chladničiek s mrazničkou spríjemňuje životy
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Paula Jančošeková

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života, skvalitniť stravu a predchádzať chorobám zo zlého skladovania, čím podporíme spokojnosť, nutrične vyváženú stravu a zdravie žien a detí z Ukrajiny, ktoré utiekli pred vojnou na UA a bývajú na internáte Strednej odbornej školy hotelierstva a služieb J. Andraščíka, v Bardejove.

Program RÝCHLE GRANTY

Projekt č. 1/2022 PRG
Názov: Béla Kelér – Maestro z Bardejova
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení MgA. Pavel Burdych, PhD.

Projekt vydania pôvodnej odbornej knižnej publikácie „Béla Kéler – maestro z Bardejova“ sa zameriava na podrobné zmapovanie osobnosti a hudobného diela Bélu Kélera – skladateľa, dirigenta a huslistu narodeného v Bardejove. Táto projektová aktivita Spoločnosti Bélu Kélera (ďalej len SBK) je súčasťou pokračovania procesu šírenia kompletných informácii o skladateľovi a jeho hudbe. Knižnou publikáciou sa vytvorí objektívny obraz Kélerovej osobnosti, ktorý umožní jej zaradenie do kontextu významných skladateľov 19.storočia.

Projekt č. 2/2022 PRG
Názov: Spoznávajme spoločne korene Európy – pokračovanie
Žiadateľ: Iuvenesfond, n.f. GLS

Cieľom projektu  je podporiť multikultúrne a interkultúrne spolužitie občanov spoločnej Európy cez  vzájomne spoznávanie ich histórie, kultúr, zvykov a spôsobov vzdelávania. Čo zároveň výrazne prispeje k zlepšovaniu a rozvíjaniu  komunikačných, jazykových, interpersonálnych, prezenčných zručnosti zúčastnených študentov, zároveň im ukáže a dá možnosť vyskúšať si život v inej krajine, v rôznych komunitách, zvýšiť možnosť ich uplatnenia v živote, na trhu práce.  Multikultúrny a interkultúrny rozmer prispeje tiež k propagácii nášho mesta.

Tieto ciele sa snažíme rozvíjať prostredníctvom  slovensko-poľsko – nemeckej študentskej výmeny v spolupráci s našim partnerským mestom Unna v Nemecku.

Program MLADÍ FILANTROPI

Projekt č. 1/2022 MF
Názov: Hudobná skupina Mladí Pirušovci
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Jána Kotlarika

Sme partia kamarátov, ktorých spája láska k hudbe a spevu, máme spoločné záujmy, stretávame sa na spoločných skúškach, hráme na malých akciách – komunitných, rodinných, spoločenských.

Chceme pozdvihnúť kultúrny život komunity v mestskej časti Poštárka.
Tento cieľ chceme dosiahnuť dokúpením časti ozvučovacej techniky pre našu hudobnú skupinu. Hudobné nástroje máme svoje vlastné.

Projekt č. 2/2022 MF
Názov: Noc pod hviezdami
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Sarah Goboňovej

„Noc pod hviezdami“ je názov plesu pre mladých Bardejovčanov, ktorí chcú zažiť večer plný zábavy so svojimi kamarátmi, poprípade chcú spoznať nových ľudí a zabaviť sa s nimi.

Zorganizovanie plesu je dôležité najmä po dlhej dobe, ktorú sme strávili za počítačmi vo svojich izbách, odlúčení od ľudí. Večer by ponúkal priestor opätovnému stretnutiu väčšieho množstva ľudí, čo prispieva k socializácii mladých ľudí.

Projekt č. 3/2022 MF
Názov: „S hudbou je svet krajší“ – Muzikaklub GLS
Žiadateľ: Iuvenesfond, n.f. GLS

V rámci nášho projektu by sme chceli zakúpiť nové pomôcky a hudobné nástroje, ktoré sú v našom „muzikaklube“ v zlom stave/ chýbajú úplne. Pre náš ďalší rozvoj je potrebné a nevyhnutné doplniť našu nástrojovú zbierku o nové gitary a cajon a tiež ďalšie hudobné inštrumenty, ktoré sú pre našich členov potrebné. Našim hlavným cieľom je teda naďalej efektívne využívať a ďalej rozvíjať a podporovať talenty nadaných žiakov nášho gymnázia, myslíme si, že Muzikaklub ako krúžok na našej škole je jeden zo spôsobov aktívneho trávenia voľného času, zaujímavá mimoškolská aktivita, rozvíja naše zručnosti, záľuby.

Projekt č. 4/2022 MF
Názov: Ostrov kultúry GLS
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Bruna Milého

Našim projektom by sme chceli upraviť a zdigitalizovať vstupný vestibul školy, ktorý bude slúžiť pre žiakov, rodičov a návštevníkov školy (t. j. obyvateľov mesta) ako zdroj informácií o kultúrnych podujatiach nielen na Gymnáziu L. Stöckela, aj v našom meste Bardejov. Ide o modernizovaný a atraktívny spôsob podávania informácií hlavne mladým ľuďom. Naším hlavným cieľom je vytvorenie info-pointu s QR kódmi, ktoré sa dajú rýchlo naskenovaťa promptne sa tak získavajú najaktuálnejšie informácie o kultúrnom dianí v škole i v meste.Info-point bude mať svoj stanovený (stále aktualizovaný) obsah, odkazy a navigácie. Považujeme za nevyhnutné „kráčať s dobou“ a vytlačené/vylepené plagáty o podujatiach nahradiť ekologickejším  a promptným smart riešením – QR kódmi.

Projekty podporené v roku 2021

Program ATRAKTÍVNY BARDEJOV

Projekt č. 1/2021 AB
Názov: Hrad Zborov – obnova a kultúrne podujatia v roku 2021
Žiadateľ: Združenie na záchranu Zborovského hradu
Vytvorenie bezpečnejšieho oddychového a turistického miesta pre širokú verejnosť v Bardejovskom okrese a postupná obnova nášho kultúrneho dedičstva v našom regióne.
1. Rekonštrukcia atiky polygonálnej bašty v mieste turistickej trasy okolo hradu,
2. Pozitívna ukážka záchrany pamiatky,
3. Kultúrny program LETO NA HRADE pre širokú verejnosť k 12.výročiu obnovy Hradu Zborov.

Projekt č. 2/2021 AB
Názov: Bašta mobility
Žiadateľ: Different – občianske združenie
Dobudovanie toalety pre imobilných návštevníkov Kultúrno-komunitného centra Bašta na
prízemí. Táto rekonštrukcia má svoje špecifiká na nákup a použitie vhodnej sanity a materiálov.
V rámci projektu je aj nákup praktických a funkčných stojanov na bicykle, ktoré umiestnime
v priestore pred Baštou.

Program RÝCHLE GRANTY

Projekt č.1/2021 PRG
Názov: Kaleido voices – workshop zborového spevu
Žiadateľ: O.z. Kaleido

Hlavným cieľom je podchytiť deti Bardejova a jeho okolia so záujmom o spev, zoznámiť ich so
základmi fungovania zborového telesa a nadchnúť ich pre tento žáner s myšlienkou naďalej
rozvíjať vzniknutý potenciál.

Projekt č.2/2021 PRG

Názov: Umenie spája – exteriérová výstava umelcov v Bardejove

Žiadateľ: Neformálna skupina Bardejovízie.sk

Obohatiť kultúrny život v meste v čase pandémie a prepájať miestnych umelcov, ktorí žijú
v čase pandémie v izolácii. Týmto spôsobom zároveň chceme spojiť komunitu umelcov
v Bardejove k spoločnému projektu v čase, keď z dôvodu protipandemických opatrení sa
oslabuje spoločenská interakcia medzi občanmi navzájom, oslabuje sa aj komunitný život
v meste a zároveň sa vplyvom sociálnych médií prehlbujú konfrontačné postoje vo
vnútri spoločnosti. Umenie spája.

Podporené projekty priebežne dopĺňame.

O aktivitách a projektoch, ktoré sme podporili v minulosti sa viac dozviete v našich Ročných správach.