Novinky v KNBJ

Komunitná nadácia koná v prospech 17 cieľov udržateľného rozvoja. Pridáte sa?

Komunitná nadácia koná v prospech 17 cieľov udržateľného rozvoja. Pridáte sa?

Súčasný svet okrem vojnových konfliktov sužujú aj globálne ohrozenia, ako klimatické zmeny, chudoba, nezamestnanosť, neudržateľná výroba, nadmerná spotreba a ďalšie. Na odvrátenie, resp. eliminovanie týchto hrozieb bola členskými krajinami OSN prijatá v roku 2015 Agenda 2030 — Ciele udržateľného rozvoja, ktorá zahŕňa globálne výzvy pre ľudstvo opísané v 17 cieľoch trvalo udržateľného rozvoja.
Uvedomujeme si, že globálne výzvy nemožno dosiahnuť bez zapojenia miestnych iniciatív, akcií a miestnych zainteresovaných strán—komunitných nadácií, organizácií, úradov, podnikov atď.
Naša komunitná nadácia sa v rámci Agendy 2030 zameriava na cieľ č. 8—Dôstojná práca a ekonomický rast, konkrétne na oblasť Udržateľný cestovný ruch. Ten tvorí aj jednu z priorít Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bardejov.

V tejto oblasti je naším zámerom vygenerovať invenčné nápady s potenciálom rozvoja (lokálneho) turizmu, resp. ponúkajúce pracovné príležitosti v ňom. Zámer chceme realizovať formou architektonického workshopu v Bardejove. Výsledkom workshopu budú kreatívne návrhy 8 zúčastnených architektov, projektantov a študentov architektúry, ktoré odhalia nevyužitý potenciál vybraných miest v meste a navrhnú také funkčné využitie týchto verejných priestranstiev, ktoré zlepšia turizmus a zatraktívnia život obyvateľov mesta. Súťažné návrhy by mali zohľadňovať nízkonákladové investície na ich realizáciu a ekonomický prínos, resp. zvýšenie pracovných príležitostí. O tom, ktoré návrhy získajú najväčšiu podporu pre svoju realizáciu budú hlasovať obyvatelia mesta v online hlasovaní. Mesto a komunitná nadácia budú najlepšie návrhy dlhodobo ponúkať potenciálnym investorom.

Na základe vyššie uvedených informácií Vás srdečne pozývame na 4-dňový architektonický workshop v Bardejove v dňoch 31. august až 3. septembra 2022. Náklady na ubytovanie a stravovanie hradí organizátor podujatia z grantu získaného na realizáciu projektu “Uvedomelá a inkluzívna komunita”, podporeného Nadáciou Charlesa S. Motta prostredníctvom Akadémie na rozvoj filantropie v Poľsku. Ponúkaná odmena za návrhy vypracované počas workshopu je 250 €/účastník.

Ak máte záujem o účasť alebo bližšie informácie o architektonickom workshope, prosím kontaktujte nás prostredníctvom emailu na adrese: knbj@bardejov.sk, resp. telefonicky na telefónnom čísle: 0907 972 763.


Tešíme sa na Vašu účasť a podnetnú spoluprácu.

S pozdravom,
Ing. Jozef Jarina
správca Komunitnej nadácie Bardejov

 

Projekt podporený nadáciou Charles S. Mott Foundation prostredníctvom programu Global Challenges Local Solutions pod vedením Akadémie pre rozvoj filantropie v Poľsku.

 

Share this post